Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék
 
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő adatai
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
Adatfeldolgozás
Adatbiztonsági intézkedések
Az érintett jogai
Jogorvoslatok
 
Adatkezelő adatai:
Az adatkezelő megnevezése: Dávid János (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 8692. Szőlősgyörök, Attila utca 8.
Az adatkezelő e-mail címe: davidjanos@yamahasok.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 534 6334
 
A honlapon végzett adatkezelések jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama.
 
Szerződéses kötelesség
Az adatfeldolgozásnak szükségesnek kell lennie az adott Szolgáltatáshoz, és rögzítve kell lennie az egyénnel kötött szerződésben.
 
Hozzájárulás
Önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműen kinyilvánított hozzájárulás szükséges, félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján kifejezve.
Az embereknek joguk van visszavonni a hozzájárulást, amire fel kell hívni a figyelmüket.
A hozzájárulásnak az adott Tagállamban érvényes beleegyezési korhatár feletti személytől, illetve ellenkező esetben a szülőtől/gondviselőtől kell származnia, vagy a szülő/gondviselő engedélyével kell történnie.
Bizonyos típusú feldolgozáshoz kifejezett hozzájárulás szükséges (pl. speciális kategóriákba sorolható személyes adatok feldolgozásához).
 
Jogos érdek
Egy vállalkozásnak vagy külső félnek olyan jogos érdekekre van szüksége, amelyeket nem bírálnak felül az egyének jogai vagy érdekei. Ha az egyén ellenvetéssel él, az adatfeldolgozást az ellenvetés elbírálásáig szüneteltetni lehet.
 
A honlapon végzett adatkezelések célja
Az adatkezelés céljáról az adatkezelő egyértelmű tájékoztatást ad. Az adatkezelés célja lehet marketing, ügyfélszolgálati, vagy a pénzügy- és számviteli törvények alapján rögzített.
A kezelt személyes adatok köre
A személyes adatok egy részét a felhasználó adja meg a fenti jogalapoknak megfelelő módon, másrészt az adatfeldolgozók a cookie-k használatával kapcsolatban szerzett adatokat továbbítják az adatkezelő számára.
A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogokat biztosítjuk.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartamának meghatározása a törvényi előírások, a jogos érdek, a szerződésben meghatározott feltételek és a hozzájárulás visszavonása alapján történik.
 
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
 
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
 
 
A cookie-k telepítése miatt hirdetések, reklámok jelenhetnek meg a böngészett weboldalakon, ezeket blokkolni lehet. A blokkolásról – többek között – itt lehet tájékozódni:
 
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
 
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, hírekről.
Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok ajánlatait, hirdetéseit is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
 
A kezelt adatok köre:
 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 
A regisztrációval együtt járó adatkezelés
 
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb cikk beküldésekor nem kell ismét megadni)
 
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megírt cikk jellemzőit és időpontját kezeli.
 
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
 
További adatkezelések 
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
 
Az adatfeldolgozók megnevezése
 
 
 KIPI-KER PLUSZ KFT.  
Székhely: 8154, POLGÁRDI, SZABADSÁG UTCA 53.
Adószám: 23370452-2-07
Cégjegyzékszám: 07 09 020503
E-mail: info@kipiker.hu
Tel.: +36-20-561-3285 

A yamahasok.hu honlap üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése stb. kapcsán a fent felsorolt személyes adatokat megismerheti, azokkal adott esetben az IT feladatok ellátása kapcsán műveleteket kell végeznie. Az Adatkezelő együttműködő partnere, ezért adatfeldolgozónak minősül.

 
Tárhely:
Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Tel..: +36 1 789-2-789
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
 
Google Adwords hirdetés:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Google Ireland Ltd,
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
https://privacy.google.com/businesses/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Facebook marketing:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Facebook Ireland Ltd.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
 
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.
 
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
 
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
 
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 
Jogorvoslati lehetőségek
 
Panasztétel az adatkezelőnél: 
Dávid János (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 8692. Szőlősgyörök, Attila utca 8.
Az adatkezelő e-mail címe: davidjanos@yamahasok.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 534 6334
 
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
 
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
 
Polgárdi. 2019. 02.11..